Zaznacz stronę

Zmotywowany pracownik to dobry pracownik

Motywacja jest kluczowa dla wykonywania zadań w pracy i poza nią. Jeśli motywacja jest silna, wówczas efekty pracy lub nauki wyglądają całkiem inaczej niż wtedy, gdy pracownik/student wykonuje coś, bo taka jest konieczność. Termin motywacja pochodzi z języka łacińskiego, od słowa “movere”, czyli wprawiać w ruch, poruszać. Jest to trafne określenie, ponieważ motywacja porusza ludzi i nakłania ich do działania. Naukowa definicja motywacji jest nieco inna. Motywacja jest stanem gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, lub wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian.Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia). Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych czynności wówczas ten wynik będzie nazywany celem. Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motywem zaś można nazwać przeżycie pobudzające człowieka do działania, powstrzymujące go, lub przeszkadzające jego wykonaniu.< Istnieje motywacja wewnętrzna, gdy człowiek sam motywuje się do podjęcia określonych działań oraz motywacja zewnętrzna, gdy pobudza się pewne potrzeby poprzez stosowanie kar i nagród, informowanie o możliwościach wynikających z różnych sytuacji oraz sterowanie takimi możliwościami. >W pracy zawodowej motywacje mogą być różne: prestiżowe, płacowe, pozapłacowe. Teorie motywacji jasno wykazują, że pieniądze nie są jedynym motywatorem dla pracowników. J.A. Roositer twierdził, że nieliczni byliby skłonni pracować, gdyby nie otrzymywali za to wynagrodzenia. Motywacja jest to chęć robienia czegoś, zależna od możliwości zaspokojenia przez to działanie jakieś potrzeby danej jednostki. Potrzeba oznacza fizjologiczny lub psychologiczny brak czegoś, powodujący, że pewne skutki są atrakcyjne.
Motywować można za pomocą środków przymusu (grożąc konsekwencjami i karami), perswazji (przekonując) lub zachęty (obiecując nagrodę w zamian za określone zachowanie). W ostatniej grupie motywatorów można zapisać wynagrodzenie. Premie i nagrody zapisać można w grupie bodźców krótkoterminowych, natomiast do bodżców długoterminowych należą między innymi opcje na akcje oraz ubezpieczenia pracownicze.
W firmach nastawionych na innowacje konieczne jest pobudzanie kreatywności oraz pomysłowości pracowników. W firmach konserwatywnych brakuje nastawienia na innowacje, pomysłowość, a systemy płacowe są sztywne, w takich organizacjach nie ma miejsca na kreatywność i element nowości, innowacyjności. Uważam, że nie ma także miejsca na rozwój zawodowy.
System wynagrodzeń jest istotny, ponieważ integruje on interesy pracodawców oraz interesy pracowników. Dla dobra firmy i pracodawcy konieczne jest rozpoznawanie potrzeb pracowników i dostosowywanie do nich zasad wynagradzania i motywowania. Można płacić za przepracowany czas, ale można także wynagradzać za wyniki. Stawka płacoa może być godzinowa, tygodniowa lub miesięczna.
Płace mogą być czasowe, czasowo-premiowe, akordowe, czasowo-prowizyjne, prowizyjne. Niedawno pojawił się innowacyjny system wynagradzania nazywany kafeterią. Polega on na stosowaniu elastycznego wynagrodzenia – niektóre jego składniki są uzależnione od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i osiąganych przez niego wyników. Pracownicy mogą wybierać świadczenia spośród określonego ich zestawu, a taka szansa wpływa korzystnie na motywację do pracy.
Premia jest korzystnym wynagrodzeniem dla pracodawcy, ponieważ jest powiązana z motywacją, kreatywnością i efektywnością pracowników, nie jest wynagrodzeniem stałym, prowadzi do zwiększenia zainteresowania pracowników efektami pracy. Premie mogą być powszechne, indywidualne, zespołowe, długoterminowe (wypłacane przez kilka lat najważniejszym dla firmy menedżerom).
Nie można zapominać, że obok tego, co motywuje pracowników istnieją także czynniki demotywujące, czyli brak uznania dla propozycji pro-innowacyjnych dla pracowników, niereagowanie na skargi, brak systemu zachęcania oraz ignorowanie opinii pracowników, brak informacji o postępach pracowników w wykonywaniu prac, przedkładanie jednych pracowników nad drugich (potocznie nazywane faworyzowaniem).

>Polityka wynagrodzeń ma dwie funkcje: rynkową (zatrudnienie wartościowych dla firmy pracowników i zatrzymanie ich w firmie) oraz motywacyjną. Wysokość płacy określają popyt i podaż pracowników na rynku pracy.

>Firmy prowadzą następujące taktyki rynkowe: kreują się na lidera płacowego, który ma stabilną pozycję w czołówce firm pod względem płac, sytuują się w grupie firm tzw. solidnego środka, czyli płacą średnią krajową pensję oraz oferują pewne bonusy, są w tzw. ogonie płacowym, czyli płacą niewiele, ale oferują stabilne zatrudnienie lub są tzw. firmami z określoną misją.

Wynagrodzenia są kosztem firmy oraz inwestycją w kapitał ludzki, która może zwrócić się, pod warunkiem, że jest dobrze skalkulowana. Wynagrodzenia powinny być aktualizowane co jakiś czas poprzez wartościowanie pracy. Dobry system wynagradzania powinien być skonstruowany tak, żeby premiował pożądane działania pracownika.

shutterstock_140311663